Voorwaarden

U kunt de onderstaande Algemene Voorwaarden van de Vintage HiFi Winkel hier ook downloaden als PDF.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Vintage HiFi Winkel zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Vintage HiFi Winkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Vintage HiFi Winkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van de Vintage HiFi Winkel zijn vrijblijvend en de Vintage HiFi Winkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Vintage HiFi Winkel. de Vintage HiFi Winkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Vintage HiFi Winkel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden bij vooruitbetaling, bij ontvangst (per rembours) of met een betaalpas in onze luisterruimte. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de Vintage HiFi Winkel.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Vintage HiFi Winkel gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Vintage HiFi Winkel.

Artikel 4. Levering
4.1 De door de Vintage HiFi Winkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Vintage HiFi Winkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industiële eigendomsrechten welke rusten op de door de Vintage HiFi Winkel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 De Vintage HiFi Winkel garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Vintage HiFi Winkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Vintage HiFi Winkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door andere producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u , involge de Wet Verkopen op Afstand (Art. 7:5 BW) het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering zonder opgaaf van redenen aan de Vintage HiFi Winkel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. De afnemer is gehouden, alvorens tot terugzending over te gaan, daarvan binnen de termijn van veertien (14) werkdagen schriftelijk/email melding te doen bij de Vintage HiFi Winkel. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijv. door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documenten en in staat van oorspronkelijke ontvangst verkerend). Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in vorige zin, draagt de Vintage HiFi Winkel er zorg voor dat binnen dertig (30) dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien de Vintage HiFi Winkel producten levert, dienen reclamaties wegens (uiterlijk waarneembare) gebreken die niet schriftelijk zijn vermeld (o.a. op de website en webshop) voordat de overeenkomst tot stand kwam,conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk / per email worden ingediend. Reclamaties welke door de Vintage HiFi Winkel na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door de Vintage HiFi Winkel in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Vintage HiFi Winkel dan wel tussen de Vintage HiFi Winkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Vintage HiFi Winkel, is de Vintage HiFi Winkel niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Vintage HiFi Winkel.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Vintage HiFi Winkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Vintage HiFi Winkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Vintage HiFi Winkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan de Vintage HiFi Winkel schriftelijk opgave doet van een adres, is de Vintage HiFi Winkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de Vintage HiFi Winkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door de Vintage HiFi Winkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Vintage HiFi Winkel deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Vintage HiFi Winkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Vintage HiFi Winkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 De Vintage HiFi Winkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.